მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


პლენარული მომხსენებლები:


ოლივიე მენცი, პროფესორი, ფრაიბურგის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, კულტურისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი, გერმანია.

ეკატერინა პროტასოვა, დოქტორი, ჰელსინკის უნივერსიტეტის მკვლევარი, ფინეთი.

ვილია თარგამაძე, ვილნიუსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის განათლების დეპარტამენტის პროფესორი, ვილნიუსის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტვა.

ლიგიტა გრიგულე, ლატვიის უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის ფსიქოლოგიისა და ხელოვნების ფაკულტეტი, პროექტების კოორდინატორი, ლატვია.

კერსტი ლაპაიოე, დოქტორი, ტარტუს უნივერსიტეტი, უცხოური ენებისა და კულტურების კოლეჯის დირექტორი, ესტონეთი.

პილე პოიკლიკი, დოქტორი, ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მთავარი ექსპერტი, ესტონეთი.

ინგა პავულა, ლატვიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა გადამზადების კომპონენტის ხელმძღვანელი, ლატვია.

შალვა ტაბატაძე, განათლების მეცნიერებების დოქტორი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველო.

კახა გაბუნია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო.

გიული შაბაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო.

ნათია გორგაძეგანათლების მეცნიერებების დოქტორი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, საქართველო.

 


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები