მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


რეგისტრაციის წესები:


თეზისების ატვირთვა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: www.seltame.tsu.ge

კონფერენცია არ ითვალისწინებს სარეგისტრაციო თანხის გადახდას.

 

თეზისების გაფორმება:

ფონტის ზომა: 11

ფონტი: ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისური ტექსტისთვის - Times New Roman;  

სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა: 500;

გთხოვთ ასატვირთი ფაილი გადმოგვიგზავნოთ pdf ფორმატით. ატვირთულ ტექსტში არ უნდა იყოს მითითებული ავტორის სახელი და გვარი. თეზისებს უნდა ახლდეს საკვანძო სიტყვების ჩამონათვალი არაუმეტეს ხუთისა.

 

თეზისების რეცენზირება:

თითოეული ნაშრომი გაივლის რეცენზირებას. რეცენზირების პროცესი ანონიმურია. 

 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები