მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


მნიშვნელოვანი თარიღები:


თეზისების წინასწარი გადმოგზავნა:  15 დეკემბერი, 2017 წელი;

თეზისების რეცენზირება: 15 დეკემბერი, 2017 წელი - 10 იანვარი, 2018 წელი;

ინფორმაცია თეზისების მიღების შესახებ: 11 იანვარი, 2018 წელი;

მიღებული თეზისების ჩასწორება:  15-20 იანვარი, 2018 წელი;

გამოსაცემად შერჩეული მოხსენებების გადმოგზავნა:  1 მარტი, 2018 წელი;

 

დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები