მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


რეგისტრაცია


თეზისების მიღება გრძელდება 2017 წლის 25 დეკემბრამდე.

თეზისების ატვირთვა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: www.seltame.ge

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

თეზისების გაფორმება

თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენებზე


თეზისები


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები