მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


კონფერენციის ვიდეოჩანაწერი


კახა გაბუნია 

 

გიული შაბაშვილი


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები